Legaal « Home
Disclaimer en Copyright
Dit zijn de gebruikersvoorwaarden voor de website van pm4all.

Algemeen

Toegang tot en het gebruik van de website van pm4all (hierna "deze website" genoemd) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding van instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op deze website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze website de uiterste zorg is besteed, kan pm4all niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

pm4all is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, bezoeker c.q. gebruiker van deze website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van pm4all. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's, geluiden, behoren toe aan pm4all of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pm4all mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppelingen naar websites van derden

pm4all draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die zijn gelinkt aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. pm4all aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pm4all is framing en het maken van een hyperlink naar deze website niet toegestaan.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede de geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Belgisch recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd an de bevoegde rechter te Dendermonde.

Wijzigingen van deze voorwaarden

pm4all behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder deze website worden aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze website van kracht zijn.